Vertrouwenspersoon

Binnen de Omnisportvereniging SGO vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is: als anderen iets bij jou doen dat jij niet plezierig zou vinden, moet jij dat ook niet bij anderen doen. Respect verdien je met goed gedrag, maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat. En dat jij je daardoor niet meer veilig voelt in je team of binnen de vereniging. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Praat er in ieder geval over. Dat kan met verschillende mensen; ouders, een teamgenoot, met je trainer of met een bestuurslid. Maar je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen SGO. De vertrouwenspersoon kan je helpen om te zoeken naar een oplossing. Want uiteindelijk moet jij met plezier in een veilige omgeving kunnen sporten. SGO heeft in de persoon van Diana Leeuwerik de rol van vertrouwenspersoon ingevuld.

Doel van aanstelling van een vertrouwenspersoon
SGO wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd voelen. De vertrouwenspersoon heeft een taak bij het instandhouden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Zij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen bij een incident binnen de vereniging.

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon
1. Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag

2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag

3. Het in behandeling nemen van problemen van leden van SGO met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Proberen de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden of door er één in te schakelen. Dit alles uitsluitend met instemming van de betrokkene

4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur SGO ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan

Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid voor de vertrouwenspersoon
1. De vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of andere personen die een beroep op haar doen of tot wie zij zich richt. Daarom belooft de vertrouwenspersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hen bij de uitoefening van hun functie als vertrouwenspersoon ter kennis komt

2. Tevens zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat de documentatie en archivering geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan

3. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als het slachtoffer en/of andere betrokken personen schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn.

Omschrijving ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag verstaat SGO de volgende categorieën gedragingen:

• Verbale agressie (schelden, schreeuwen, treiteren)

• Fysieke agressie (slaan, vastgrijpen)

• Psychische agressie/intimidatie (dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten)

• Seksuele intimidatie (nafluiten, opmerkingen maken, aanranding, verkrachting). Vele van deze gedragingen kunnen ook via kanalen van de sociale media geuit worden.

6 Werkwijze vertrouwenspersoon bij een klacht
De vertrouwenspersoon zal proberen door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de gemelde klacht.

6.1 Verwijzing
Het kan zijn dat in het geval van beschuldiging van strafbare zaken het noodzakelijk is om aan te dringen op het doen van aangifte bij de politie

6.2 Bemiddeling
De vertrouwenspersoon streeft ernaar de problemen uit de wereld te helpen door bemiddeling. Door bijvoorbeeld een gesprek tussen het slachtoffer en de beschuldigde

6.3 Advisering
Het is ook mogelijk dat de vertrouwenspersoon één of meer gesprekken met de betrokkene voert, waardoor diegene mogelijkheden ziet om zelf tot een oplossing van het probleem te komen

6.4 Preventie
De vertrouwenspersoon heeft een taak in de preventie van ongewenst gedrag. Daartoe zal het kader, waaronder trainers, coaches en begeleiders bekend gemaakt moeten worden met gedragsnormen en het oppakken van de signalen van ongewenst gedrag. Voorop staat dat de hele vereniging een verantwoordelijkheid heeft in het naleven van gedragsnormen.

De vertrouwenspersoon van SGO is te bereiken op: vertrouwenspersoon@sgogrolloo.nl